Przejdź do treści

Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych

Międzynarodowe Centrum Edukacyjne In Translator Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych przetwarza uzyskane dane osobowe zgodnie z Ustawią z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000); Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [rozporządzenie ogólne o ochronie danych]; Celem zapewnienia ochrony danych osobowych osób fizycznych podajemy naszym klientom następujące informacje:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzynarodowe Centrum Edukacyjne In Translator Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Jana Heweliusza 26, 40-758 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000436128, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującej się numerem NIP 6342808820 i numerem REGON 242901336.
 • Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@translator.edu.pl, pisemnie na adres 40-002 Katowice ul. Pocztowa 16 lub telefonicznie na numery: 32 206 80 95 i 601 426 854.
 • Administrator zapewnia integralność i poufność danych. W tym celu wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie przez nie zadania.
 • Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione.
 • Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe.
 • Administrator przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
 • Dane osobowe zawarte w korespondencji kierowanej do Administratora, są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych.
 • Podstawą prawną przetwarzania jest na podstawie art.6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej UE/2016/679 z dnia 27.04.2016 – rozporządzenie ogólne.
 • Administrator przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja.
 • Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres na który została wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przedstawienie naszej oferty oraz odpowiedzi na wszystkie pytania związane z naszą działalnością.
 • Kategorią przetwarzania danych osobowych są dane zwykłe.
 • Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym podmiotom.
 • Informujemy że przysługują Państwu następujące prawa:

  • Prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych- po uzyskaniu zgłoszenia – przekazujemy informacje o przetwarzaniu jej danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania.
  • Prawo do sprostowania danych – na żądanie osoby usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych, ewentualnie uzupełniamy je w przypadku, kiedy są niekompletne.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku zgłoszenia zaprzestajemy dokonywania operacji na danych osobowych oraz ich przechowywania, dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.
  • Prawo uzyskania kopii danych – przekazujemy kopie przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej dane.
  • Prawo usunięcia danych – na żądanie osoby usuwamy dane.
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych – wydajemy dostarczone dane osobowe w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w związku z wyrażoną zgodą, w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer. Zgodnie z rozporządzeniem istnieje możliwość przesłania tych danych innemu podmiotowi, pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i innego podmiotu.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych
  • Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych.
  • Prawo do skargi – osoba której dane dotyczą w sytuacji uznania że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
  • Prawo do cofnięcia zgody – osoba której dane są przetwarzane może w każdej chwili ją cofnąć.
  • Prawo do bycia zapomnianym – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe.
 • Wnioski o których mowa powyżej można składać na adres e-mail: biuro@translator.edu.pl
  Odpowiedz zostanie udzielona w formie pisemnej , z wyjątkiem sytuacji gdy wniosek został złożony w formie e-mailowej i zażądano przekazania odpowiedzi w formie e-mailowej w terminie 1 miesiąca od wpłynięcia wniosku. Administrator ma prawo wydłużyć rozpoznanie wniosku do 2 miesięcy przez powiadomienie o tym osoby, przed końcem pierwszego miesiąca terminu.